Dziś usługi pożyczkowe są dostępne dla prawie każdej osoby. Pożyczkę można otrzymać nawet w 15 minut, mając jedynie paszport. Wiele osób korzysta z takich możliwości, jednak nie zastanawia się nad tym, czy będzie w stanie zwrócić pożyczone środki. Dlatego coraz częstsze są niespłacane chwilówka. Czym grozi przeterminowany dług i co z nim zrobić?

JAKIE SĄ PRZYCZYNY OPÓŹNIEŃ W SPŁACIE KREDYTU?

Niespłacanie pożyczki ma miejsce, gdy dana osoba nie jest w stanie spłacić pożyczki w terminie lub zapłacić odsetek, przestrzegając harmonogramu płatności. Może się tak zdarzyć, jeśli osoba zaciągnęła kredyt nie mając stałego źródła dochodu lub z powodu utraty tego źródła.

Przyczyny niewypłacalności mogą wiązać się z innymi czynnikami, na przykład: poważną chorobą kredytobiorcy lub jednego z członków rodziny, utratą mienia w wyniku wypadku lub klęski żywiołowej, śmiercią żywiciela rodziny lub innego członka rodziny. Oznacza to, że dana osoba może nie spłacić długu, ponieważ nie ma na to środków lub jeśli pewne okoliczności na to nie pozwalają.

Czasami jednak zdarzają się przypadki, gdy pożyczkobiorcy celowo uchylają się od zobowiązań dłużnych. Najczęściej są to klienci firm kredytowych. Większość z tych osób nie traktuje poważnie pożyczek online, uznając umowy kredytowe w formie elektronicznej za nieważne lub niewiążące prawnie.

W rzeczywistości takie myśli są zupełnie bezpodstawne, a niedotrzymanie warunków umowy o chwilówka internetowa elektroniczny zawartej z firmą kredytową, jak również niedotrzymanie warunków tradycyjnej umowy podpisanej z bankiem, prowadzi do poważnych konsekwencji.

KONSEKWENCJE NIESPŁATANIA KREDYTU

Konsekwencje zaległości w spłacie kredytu zależą przede wszystkim od wielkości pożyczka, kwoty zadłużenia i terminu spłaty kredytu, a także późniejszego zachowania kredytobiorcy. W pierwszych etapach, gdy zadłużenie jest niewielkie, a opóźnienie nie przekracza 7 dni, wierzyciele mogą nie reagować w żaden sposób. Jednak odsetki lub kary będą naliczane zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Ale kiedy termin przekracza jeden tydzień kalendarzowy, pracownicy instytucji kredytowej zaczynają dzwonić do dłużnika. Wezwania przeprowadzane są w celu ustalenia przyczyn, dla których klient nie mógł dokonać płatności w terminie oraz podjęcia decyzji o sposobie spłaty kredytu. Jeśli pożyczkobiorca nie ma kontaktu z wierzycielem przez dłuższy czas, ten ostatni ma wszelkie powody, by zastosować ostrzejsze metody wywierania wpływu.

PRZEKAZANIE SPRAWY KOLEKCJONEROM

Wierzyciel przekazuje problematyczny dług do działu pracy z zaległymi płatnościami, czyli do windykatorów. Firma pożyczka przez internet lub bank jest zmuszona skorzystać z tej metody, gdy rozmowy wyjaśniające z kredytobiorcą nie przynoszą rezultatu, klient uparcie odmawia zapłaty lub ukrywa się przed wierzycielem.

Pomimo stronniczego stosunku do pracy zbieraczy, należy stwierdzić, że ich praca jest w pełni legalna i zgodna z obowiązującymi przepisami. Oczywiście zdarzają się przypadki, gdy przedstawiciele tego działu przekraczają swoje uprawnienia. Jednak pod warunkiem, że dłużnik wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie byłoby podstaw do takich sytuacji.

Zadaniem windykatorów jest zwrot długu oraz ściąganie należnych odsetek, kar i kosztów innych usług związanych z korzystaniem z kredytu. Zasadniczo inkasenci stosują metody uporczywego dzwonienia na wszystkie numery telefonów, które klient podał przy zawieraniu umowy, a rozmowy są wykonywane o różnych porach dnia.

Jeśli to nie pomoże, wezwania do spłaty zadłużenia i ostrzeżenia o konsekwencjach wysyłane są pisemnie na e-mail i pocztą na adres zamieszkania. Jeżeli sprawa nadal nie posuwa się do przodu, windykatorzy mają prawo odwiedzić problematycznego dłużnika i osobiście poinformować o konieczności spłaty zadłużenia oraz o konsekwencjach uchylania się od spłaty kredytu.

PRZEKAZANIE SPRAWY DO SĄDU

Ostatnim etapem pracy z przeterminowaną pożyczką jest przekazanie sprawy do sądu. Żadna z instytucji finansowych nie jest zainteresowana takim rozwojem wydarzeń. Jeśli jednak żaden z wymienionych powyżej środków nie dotyczy złośliwego dłużnika, wówczas prawne rozwiązanie tej sytuacji jest możliwe tylko na drodze sądowej.

Sprawę z problematycznym długiem można rozpatrywać od jednego do kilku miesięcy, a czasem nawet do roku. W większości przypadków decyzja jest podejmowana na korzyść wierzyciela. Sąd może orzec natychmiastową spłatę długu wraz z należnymi odsetkami, grzywnami i opłatami, a także pokrycie kosztów powoda, które poniósł w procesie załatwienia sprawy z winnym, czyli z kredytobiorcą .

Jeśli okaże się, że osoba ta nie ma środków na odszkodowanie, sąd podejmuje decyzję o konfiskacie i sprzedaży mienia. Postępowania egzekucyjne prowadzą komornicy. Posiadają wszelkie uprawnienia do wykonania orzeczenia sądu, niezależnie od woli dłużnika, a nawet pomimo jego sprzeciwu.

JAK NAPRAWIĆ SYTUACJĘ I ZAPOBIEC ROZPATRZENIU SIĘ SPRAWY W SĄDZIE?

Niespłacanie kredyty pozabankowe może wystąpić nawet u bardzo odpowiedzialnej i zorganizowanej osoby. Są sytuacje, na które nie mamy wpływu i na które nikt nie jest odporny. Aby jednak sprawa z problematycznym długiem trafiła do sądu, trzeba się „starać”.

Zawsze warto pamiętać, że to pożyczkobiorca ma największy wpływ na to, w jakim kierunku potoczy się sprawa. Jeśli dłużnik podejmie kilka prawidłowych kroków, to są wszelkie szanse, aby sprawa nie trafiła do komornika lub do sądu. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy nie ma środków na spłatę pożyczki.

W tym celu trzeba przede wszystkim nie unikać rozmowy z wierzycielem, ale najpierw się z nim skontaktować. Po wyjaśnieniu sytuacji i przedstawieniu szeregu przekonujących dowodów na to, że pożyczka zostanie spłacona po pewnym czasie, wierzyciel najprawdopodobniej spotka się z taką osobą. W niektórych przypadkach może zaproponować opcję kompromisową, taką jak restrukturyzacja lub refinansowanie.

Podsumowując, niespłacanie pożyczki jest poważnym problemem finansowym, który może mieć negatywne konsekwencje dla Twojej historii kredytowej i ogólnej sytuacji finansowej. Może to prowadzić do wzrostu kosztów pożyczki poprzez odsetki karne i opłaty, a także do obniżenia Twojej zdolności kredytowej.

Aby uniknąć niespłacania pożyczki, ważne jest odpowiedzialne podejście do korzystania ze środków pożyczkowych. Przed wzięciem pożyczki koniecznie dokonaj oceny swojej zdolności do spłaty zobowiązania. Stwórz szczegółowy budżet i oblicz, ile częściowej płatności możesz regularnie odkładać na spłatę pożyczki.

Jeśli znalazłeś się już w sytuacji niewypłacalności, nie panikuj, ponieważ istnieją sposoby na rozwiązanie tego problemu. Przede wszystkim skontaktuj się z bankiem lub organizacją kredytową, z którą masz podpisaną umowę. Przedyskutuj z nimi swoją sytuację i możliwość restrukturyzacji kredytu. Wiele banków wychodzi naprzeciw klientom i rozważa możliwości odroczenia płatności lub wydłużenia okresu spłaty.

Ważne jest również przestrzeganie umów i zobowiązań, które zawarłeś z bankiem. Dokonuj terminowych płatności częściowych i informuj o wszelkich zmianach w swojej sytuacji finansowej, które mogą mieć wpływ na spłatę kredytu.

Nie zapominaj, że zaleganie ze spłatą kredytu może mieć poważne konsekwencje dla Twojej historii kredytowej, co może utrudnić uzyskanie kredytu w przyszłości. Dlatego do spłaty zobowiązań zawsze podchodź terminowo i odpowiedzialnie, a w razie trudności szukaj pomocy u specjalistów.

Unikanie spłacania kredytów to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także utrzymanie stabilności finansowej i zdolności kredytowej. Nie zwlekaj z rozwiązaniem problemu i działaj rozważnie, zachowując kontrolę nad swoimi finansami.